Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Perbincangan atau isu yang menarik untuk dibahas dan sering sekali dibicarakan dalam kajian keislaman klasik maupun modern adalah pembahasan seputar wanita, baik dalam ranah fiqih, Hadits, tafsir, maupun pemikiran. Salah satu permasalahan yang sampai hari ini masih layak untuk diperbincangkan adalah tentang bolehkah seorang wanita makmum kepada seorang lelaki yang bukan mahramnya. Dalam realita sehari-hari, di kantor, kampus, sekolah atau tempat aktivitas yang lain misalnya, praktik seperti itu menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat ketika mereka tidak menjumpai tempat-tempat shalat yang mendukung dan memadai. Mereka melakukannya karena di satu sisi tidak mendapat tempat yang mendukung dan memadai untuk shalat berjamaah, dan di sisi lain mereka tetap ingin mendapatkan pahala shalat berjamaah. Pertanyaannya, bolehkah praktik shalat seperti itu (seorang wanita makmum kepada seorang lelaki yang bukan mahram) dilakukan?
Ada laporan dari Hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengimami seorang wanita yang sangat cantik. Hadits ini menjadi sumber perdebatan tentang bolehkah seorang wanita makmum kepada seorang lelaki yang bukan mahram. Di satu pihak ada yang menyatakan sahih, tapi di pihak lain ada yang mengatakan Hadits tersebut dhaif. Tulisan ini coba memaparkan kualitas Hadits tersebut dan bagaimana hukum seorang wanita yang makmum kepada seorang lelaki, khususnya yang bukan muhrim.
Hadits tentang seorang wanita cantik yang makmum kepada Nabi SAW.
“Dari Ibnu ‘Abbas berkata: pernah suatu ketika seorang wanita yang sangat cantik shalat di belakang (makmum) Rasulullah saw. Lalu sebagian sahabat mendahului (mempercepat langkahnya agar berada) di shaf pertama supaya tidak melihat wanita tersebut. Sedangkan sebagian yang lain melambatkan langkah mereka agar berada di shaf terakhir dengan tujuan apabila ruku’ bisa melihatnya dari bawah ketiak”.
Hadits di atas diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam dua karyanya; Syu’ab al-Iman (vol. VII, no. 5059) dan Sunan al-Kubra (vol. III, no. 5874), Ibnu Majah dalam Sunan (vol. I, no. 1046), al-Tirmidzi dalam Sunan (Vol. X, no. 1322), al-Nasa’i dalam Sunan (vol. II, no. 870), al-Bazzar dalam Musnad (vol. II, no. 5296), al-Thayalisi dalam Musnad (vol. IV, no. 2835), Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad (vol. X, no. 2783), Ibnu Hibban dalam Sahih (vol. II, no. 401), dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahih-nya (vol. III, no. 1696). Selain itu, menurut al-Suyuthi, Hadits ini juga menjadi asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat) surat al-Hijr ayat 24 (al-Suyuthi, Lubab al-Nuqul fi Asbabi al-Nuzul, hal. 131).
Dari semua riwayat yang dicantumkan oleh para mukharrij dalam karya-karya mereka di atas,semuanya melalui perawi yang bernama ‘Amr bin Malik al-Nukri al-Bashari yang berstatus lemah. Menurut Ibnu ‘Addi, perawi ini adalah seorang munkar al-hadits (orang yang Haditsnya diingkari) dan juga pencuri Hadits (yasriqu al-hadits) (Ibnu al-Jauzi, al-Dhu’afa wa al-Matrukin, vol. II, hal. 231). Abu Ya’la al-Maushuli berkomentar bahwa ia adalah orang yang dha’if (lemah) (al-Jurjani, al-Kamil fi al-Dhu’afa al-Rijal), vol. X, hal. 150). Walaupun Ibnu Hajar al-’Asqalani menilainya jujur, tapi menurutnya ia banyak melakukan kesalahan (shaduq lahu awham) (Ibnu Hajar, Taqrib al-Tahdzib, hal. 426). Kritikus Hadits yang berkomentar baik tentangnya hanya Ibnu Hibban saja. Ia menganggap Hadits ‘Amr bin Malik bisa dipertimbangkan/dianggap. Itupun dengan syarat tidak boleh melalui anaknya, yaitu Yahya ibn ‘Amr ibn Malik (Ibnu Hibban, al-Tsiqat, vol. VII, hal. 228).
Seorang ahli Hadits kontemporer, Syu’aib al-Arnauth pun ketika men-tahqiq (meneliti) Musnad Ahmad berkomentar bahwa Hadits ini sanadnya dha’if (lemah) dan matannya munkar (diingkari). Meskipun sebelumnya ia menilai hasan ketika men-tahqiq kitab Sahih Ibn Hibban, namun akhirnya ia merubah ijtihadnya tersebut (Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, vol. V, hal.5-6). Penilaian al-Arnauth tentang matannya yang munkar (diingkari) ini menurut hemat penulis cukup beralasan, karena dalam matan Hadits tersebut terlihat ada kesan menjelekkan sahabat dengan secara tidak langsung menganggap sebagian sahabat “mata keranjang” karena mengintip seorang wanita cantik dari bawah ketiak.
Perspektif berbeda ditunjukkan oleh Nashiruddin al-Albani ketika menilai Hadits ini. Menurutnya, Hadits yang melalui ‘Amr ibn Malik al-Nukri ini statusnya sahih (Al-Albani, Sahih wa Dha’if Sunan ibn Majah, vol. III, no. 1046, hal 46; Sahih wa Dha’if Sunan al-Tirmidzi, vol. VII, no. 3122; Sahih wa Dha’if Sunan al-Nasa’i, vol. III, no. 870). Pendapat al-Albani ini sedikit janggal, karena dalam kitab-kitab biografi yang memuat nama ‘Amr ibn Malik al-Nukri, mayoritas ulama ahli kritik Hadits menilai bahwa ia bukanlah orang yang tsiqah (kredibel; ‘adil dan dhabith). Padahal salah satu syarat Hadits sahih perawinya haruslah tsiqah (al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi, hal. 27). Oleh karena itu dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan penilaian Syu’aib al-Arnauth yang menyatakan bahwa Hadits ini dhaif.
Mengenai boleh atau tidaknya seseorang wanita yang makmum kepada seorang lelaki yang bukam mahramnya, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mereka yang menganggap Hadits ini sahih, tentu (seharusnya) berpendapat bolehnya seorang wanita makmum kepada seorang lelaki yang bukan mahramnya. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat tidak membolehkannya. Mereka yang tidak membolehkan antara lain seperti al-Sarakhsi dari madzhab Hanafi (Al-Mabsuth, vol.1, hal. 303) dan al-Nawawi dari madzhab Syafi’i (al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, vol. 4, hal. 277). Selain itu mereka juga berargumen dengan keumumam Hadits Nabi tentang larangan berkhalwat (menyepi) antara laki-laki dan wanita. Hadits tersebut berbunyi:
.....janganlah seorang laki-laki berduaan bersama seorang wanita yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan, kecuali bila bersama mahramnya …” (HR. Ahmad, Sanadnya memenuhi syarat Bukhari dan Muslim).
Pendapat ini juga yang dipegangi oleh Abu Malik ibn Kamal, seorang ulama fiqih pengarang kitab Sahih Fiqh as-Sunnah. Namun menurutnya bila wanita yang makmum itu istri atau muhrimnya, maka itu dibolehkan (dengan posisi wanita berada di belakang imam). Selain itu, menurutnya, bila wanita yang bukan muhrim itu lebih dari satu hukumnya juga boleh karena itu tidak dinamakan ber-khalwat (menyepi) dan tidak ada dalil-dalil yang melarang. Akan tetapi kebolehan tersebut menurut Abu Malik, jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah maka itu juga dilarang (Abu Malik, Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-Aimmah, hal. 510).

Pendapat kelompok yang melarang ini menurut hemat penulis lebih didasarkan kepada fitnah yang akan terjadi dengan “berkumpulnya” atau berdua-duannya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan muhrim. Meskipun penulis menilai Hadits di atas dhaif, tapi dengan mempertimbangkan kondisi dan juga pendapat para ulama yang memberi catatan bahwa ketidak bolehannya adalah karena berkhalwat, maka penulis berkesimpulan bahwa hukum seorang wanita yang bermakmum kepada seorang laki-laki (yang bukan muhrimnya) adalah BOLEH dengan syarat memang benar-benar aman dari fitnah. Salah satu indikasi amannya dari fitnah berdua-duaan adalah dengan adanya orang lain yang ada di tempat itu, meskipun orang lain tersebut hanya satu dan tidak ikut shalat. Misalnya ketika seorang wanita bermakmum kepada seorang laki-laki (yang bukan muhrim) di tempat yang ramai atau umum (tidak menyepi). Wallahu a’lam bi al-shawwab. [islamaktual/sm/nikialmafebriana]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

7 comments:

 1. Nama: __ Hendi Zikri Didi
  Bandar: _______________ Melaka
  pekerjaan: _ Pemilik perniagaan
  Sebarang notis: ____ hendidi01@gmail.com

  Halo semua, sila berhati-hati tentang mendapatkan pinjaman di sini, saya mempunyai banyak peminjam palsu di internet, saya telah ditipu saya hampir berputus asa, sehingga saya bertemu seorang teman yang baru saja memohon pinjaman dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan, jadi dia memperkenalkan saya kepada legitamate AASIMAHA ADILA AHMED LOIR FIRM, saya memohon Rm1.3 juta. Saya mempunyai pinjaman saya kurang dari 2 jam hanya 1% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya diselamatkan daripada mendapatkan hutang miskin. jadi saya nasihat semua orang di sini memerlukan pinjaman untuk menghubungi AASIMAHA dan saya memberi jaminan bahawa anda akan mendapat pinjaman anda.

  Pusat Aplikasi / Hubungi

  E-mail: ._________ aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com
  WhatsApp ____________________ + 447723553516

  ReplyDelete
 2. WhatsApp Number::::::::[+60]1123759663
  Name::::Hafizul Bin Haziq
  Country:::Malaysia

  Kemarau kewangan saya berakhir pada bulan ini apabila saya fikir semuanya adalah urusan perniagaan dengan beberapa rakan saya di Kuala Lumpur beberapa bulan yang lalu perniagaan yang bernilai beberapa Rm785.000.00 yang keuntungannya sudah cukup untuk kita semua untuk berkongsi keuntungan tetapi akibat kegagalan perniagaan, kita semua mendapati bahawa kita mempunyai masalah kewangan yang sangat besar kerana saya tidak mempunyai wang untuk bergantung pada ketika perniagaan gagal kerana saya melabur semua saya dengan saya pada perniagaan jadi saya berada di sangat sangat maaf jadi saya terpaksa mencari bantuan kewangan saya sebenarnya telah ditolak oleh beberapa bank sebagai hasil dari kadar pinjaman mereka dan juga syarat mereka jadi saya terpaksa melalui beberapa blog sehingga saya datang menghadapi dengan Iklan Syarikat Ibu. saya menghubungi Ibu dengan segera selepas melalui beberapa proses yang sangat fleksibel permintaan pinjaman saya sebanyak Rm440.000.00 telah diluluskan oleh pihak pengurusan dan pada keesokannya Lembaga Pengurusan Peminjaman Pinjaman dikreditkan saya tanpa menangguhkan berkat ini dari ibu yang dapat menyelamatkan anda hari ini dari apa-apa embarrazement kewangan anda menjadi ibu hubungi Ibu sekarang untuk pinjaman anda yang berubah e_mail:[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]
  ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY "ISKANDAR LENDERS"

  Country::::::Malaysia
  Name::::::::Hafizul Bin Haziq
  email::hafizulbin365@gmail.com
  Telephone Number:[+60]1123759663
  WhatsApp Number::::::::[+60]1123759663
  e_mail:[iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  ReplyDelete
 3. Nama ::::: [Merissa Ahmed]
  Negara::::::[Malaysia]
  Alamat:::::[Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]
  Bandar::::::::::::[Kuala Lumpur]
  Amaun Pinjaman::::[RM 450k. [berjaya]
  WhatsApp::::+601125693785
  e_mail::::[merissaahmed11@gmail.com]


  Nama saya Merissa, seorang ibu kepada dua anak saya dari Malaysia dan saya telah berada di Malaysia selama bertahun-tahun dan sehingga saat ini kesaksian ini saya masih berada di Malaysia. Salah satu masalah utama yang pernah saya hadapi dengan perniagaan saya ialah masalah kewangan dan pembiayaan semula dan ini menyebabkan saya mencari pinjaman dan akibatnya saya menjadi mangsa 2 pemberi pinjaman fiktif dan ini sebenarnya membuat saya trauma sampai tahap tertentu tetapi saya tidak pernah putus asa sehingga saya melalui blog dan juga media lain saya mempunyai peluang untuk menemui [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] pada awalnya saya berasa takut dan sangat skeptikal mengenainya, tetapi saya harus mengambil risiko satu kali yang akhirnya membawa kepada kebebasan kewangan saya. Saya benar-benar memohon pinjaman sebanyak RM 450K dalam masa 24 jam proses pembayaran berjaya dilakukan. Keseluruhan proses ini boleh dipercayai dengan jujur ​​dan boleh dipercayai, jadi jangan takut dengan pinjaman dalam talian hubungi [DUBAI FINANCIAL SERVICE AUTHORITY] untuk mendapatkan pinjaman yang boleh dipercayai @ kadar faedah yang sangat rendah Anda boleh menghubungi mereka melalui alamat e-mel di bawah ::
  financialserviceauthority400@gmail.com
  Atau jika anda ingin membuat lebih banyak pertanyaan, anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel ini: merissaahmed11@gmail.com

  Nama:::::[Merissa Ahmed]
  Negara::::::[Malaysia]
  Alamat ::::: [Jalan-Bukit Bintang Plaza, Jalan Bukit Bintang]
  Bandar::::::::::::[Kuala Lumpur]
  Amaun Pinjaman::::[RM 450k. [berjaya]
  WhatsApp:::: /+601125693785

  ReplyDelete
 4. HALO

  Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND

   Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini.
  Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi

  Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka.

  CATATAN
  ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut

  1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA
  2) PERALATAN PEMBELIAN
  3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK
  4) INVENTARISASI PEMBELIAN
  5) GUNAKAN PEMBAYARAN

  Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda.

  ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini

  1) Pinjaman Mobil
  2) Pinjaman Rumah
  3) Biaya Pernikahan
  4) Pinjaman Pemodelan Rumah
  5) Pinjaman Uang Sekolah
  6) Pinjaman Darurat
  7) Pinjaman Pembelian Alat
  8) Biaya Makan
  9) Beban Tunas Kendaraan
  10) Konsolidasi Hutang


  Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya.

  Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda.

  Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka


  NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND
  GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com
  NOMOR TEL: +1 267 526 5352
  NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

  ReplyDelete
 5. Halo Semuanya Saya Bu SAFRILITA dari INDONESIA, ALLAH telah memberkati saya dengan dua anak dan seorang suami yang penuh kasih, saya ingin membagikan Kesaksian saya karena ALLAH menyayangi saya, setahun yang lalu saya sangat membutuhkan uang jadi saya berpikir untuk memiliki pinjaman kemudian saya bertemu dengan orang yang salah yang mengaku sebagai pemberi pinjaman, tidak tahu bahwa mereka semua scam. Saya ditipu sebesar 25 juta, dan mereka menolak untuk mentransfer pinjaman saya kepada saya, mereka juga berhenti mengirim email kepada saya sejak itu. kemudian saya bingung, seluruh hidup saya hilang. suami saya jatuh sakit dan ada tagihan rumah sakit yang harus dibayar dalam jutaan, yang bisa saya pikirkan saat ini adalah sucide, teman saya bernama Evi datang menemui saya pada hari yang setia itu, dia juga menjadi korban penipuan, dia memberi tahu saya tentang konferensi yang diselenggarakan oleh ibu Nurliana Novi untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki yang ingin membuat kekayaan, dia meminta saudara perempuannya untuk membantu saya mengurus suami saya dan anak-anak, jadi kami pergi untuk konferensi. Setelah semua motivasi berbicara, dia mengajukan pertanyaan kepada kami "APAKAH ANDA SIAP MENGAMBIL RESIKO DAN MEMBUAT KEKAYAAN" dengan berani di jemaat kecil itu saya berdiri dan berkata "YA" dan kami semua diminta untuk datang keesokan harinya dengan rencana bisnis , dia berkata kepada kami, " SAYA TIDAK AKAN MEMBERI ANDA UANG, SAYA AKAN MENGAJARKAN ANDA BAGAIMANA MENGAMBIL RISIKO DAN MENDAPATKAN UANG UNTUK BISNIS ANDA,"  dia berbicara tentang bagaimana dia mendapatkan pinjaman dan koneksinya melalui ELINA JOHNSON GLOBAL LOAN FIRM yang hebat, sebuah perusahaan pinjaman online, segera saya menjadi takut, teman saya mendorong dan kami menghubungi Perusahaan ibu Elina, seperti yang diarahkan oleh ibu Nurliana Novi dari konferensi, saya dan teman saya mulai memproses sementara ibu Novi telah kembali, beberapa hari kemudian saya menerima telepon dari teman saya memberi tahu saya bahwa dia menerima peringatan dari banknya, pinjamannya telah disetor, sudah terlambat sehingga saya tidak bisa pergi ke bank saya untuk mengkonfirmasi, di pagi hari peringatan datang, saya akhirnya mendapat pinjaman sebesar 843 juta dari ibu ELINA JOHNSON GLOBAL LOAN TETAP, setelah mengikuti proses hukum. kami diberi arahan untuk menyerahkan rencana bisnis kami dan meninggalkan uang di bank selama seminggu, kemudian ibu Novi menelepon meminta kami untuk bertemu lagi yang kami patuhi, kami sampai di tempat tersebut dan melihat orang asing dampak pada perdagangan dan investasi, kami diberi kuliah dan kontak untuk memulai investasi, dalam enam bulan melalui koneksi ibu Elina saya mulai impor dan hari ini saya dan suami saya telah mendirikan dua perusahaan besar senilai MILIAR. Saya ingin Anda semua tahu bahwa satu-satunya pemberi pinjaman sejati yang saya saksikan adalah ibu ELINA JOHNSON GLOBAL LOAN FIRM, hubungi mereka hari ini dan Anda akan mendapatkan perubahan positif dalam hidup Anda, ini emailnya elinajohnson22@gmail.com. Anda dapat menghubungi saya di email saya safrilita1988@gmail.com, untuk konfirmasi lebih lanjut, jika Anda meragukan saya, saya siap menunjukkan kepada Anda semua buktinya sehingga Anda akan tahu ini bukan hanya cerita.

  Catatan, mereka banyak pemberi pinjaman palsu online untuk menipu Anda, merobek Anda dari uang hasil jerih payah Anda, harus dari mereka pergi sejauh membuat situs pribadi mereka hanya untuk menipu Anda, pinjaman yang mengarahkan Anda untuk mengunjungi situs web palsu, mereka semuanya penipu.

  Jadi hubungi perusahaan ibu Elina sekarang dan pinjaman Anda akan ditransfer kepada Anda saat Anda mengikuti proses hukum, sekali lagi ini adalah emailnya elinajohnson22@gmail.com,  ALLAH melihat hati saya dan dia tahu saya mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain adalah kebenaran .

  ReplyDelete
 6. Halo semuanya! Bantu saya berterima kasih kepada Bunda Esther

  Saya Widodo saya tinggal di Medan di Indonesia, saya telah mencari pinjaman selama beberapa tahun. Saya 6 kali menjadi korban penipuan dengan pemberi pinjaman palsu yang telah menghancurkan hidup saya, saya memang mencoba bunuh diri karena mereka. Karena saya punya hutang dan tagihan yang harus dibayar. Saya pikir ini sudah berakhir untuk saya, saya tidak lagi memiliki perasaan hidup. Saya hampir menyerah, tidak sampai saya mencari saran dari teman SISKA WIBOWO (siskawibowo71@gmail.com) yang kemudian mengarahkan saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal, Ny. ESTHER PATRICK yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 150 juta Rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau tekanan pada tingkat bunga lebih rendah dari 2%. (estherpatrick83@gmail.com)

  Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya terapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji akan membagikan kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres . silakan hubungi ibu sekarang estherpatrick83@gmail.com

  Dan saya tahu sebagian besar dari Anda juga telah menjadi korban penipuan, Anda tidak perlu repot lagi karena saya harus menyampaikan kabar baik dan satu-satunya pemberi pinjaman yang dapat Anda percayai, Jadi saya tidak dapat menyimpan ini untuk diri saya sendiri sehingga saya harus mulai dengan membagikan kesaksian tentang mengubah hidup ini bahwa Anda dapat menghubungi saya melalui email (widodocepi@gmail.com) Ny. Esther Patrick Saya selamanya Bersyukur atas Segala yang telah Anda lakukan untuk saya.

  ReplyDelete
 7. Dua bulan lalu saya kehilangan $18,700 kepada Success-roi untuk pelaburan syiling digital, selepas beberapa minggu, saya mendapati ia adalah satu penipuan.
  Saya telah diperkenalkan dengan JOLLYINVESTIGATORS .com dan menghubungi mereka selepas membaca testimoni mereka. Kes penyiasatan telah dibuka dan saya memberikan semua bukti yang diperlukan, dalam jangka masa panjang saya mendapat kembali wang saya. Terima kasih kepada JOLLYINVESTIGATORS. Jika anda kehilangan wang atau bitcoin, anda tidak boleh kehilangan harapan, anda boleh mencarinya di google

  ReplyDelete

Visit Us


Top